Báo cáo kết quả việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Xem chi tiết tại đây:Báo cáo kết quả việc triển khai các gói hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

Tác giả:  UBND thành phố Bắc Kạn