BÁO CÁO Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 ; tầm nhìn đến 2045

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 432/BC-TU Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết 29/NQ-TU ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng, thành phố Bắc Kạn đến năm 2030 ; tầm nhìn đến 2045

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn