BÁO CÁO sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 347/BC-TU sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn