BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/02/21 về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức Đảng;chất lượng đội ngũ cán bộ,Đảng viên;năng lực quản lý,điều hành của bộ máy cầm quyền các cấp và hoạt đông của MTTQ,,các đoàn thể giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 337-BC/TU Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/02/21 về nâng cao năng lực lãnh đạo,sức chiến đấu của tổ chức Đảng;chất lượng đội ngũ cán bộ,Đảng viên;năng lực quản lý,điều hành của bộ máy cầm quyền các cấp và hoạt đông của MTTQ,các đoàn thể giai đoạn 2021-2025

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn