BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/04/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa,văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 332-BC/TU Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 20/04/2021 của BCH Đảng bộ thành phố về xây dựng nếp sống văn hóa,văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn