BÁO CÁO Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2021