BÁO CÁO tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính 

Xem nội dung chi tiết tại đâyBÁO CÁO số 496/BC-TU tình hình, kết quả công tác giáo dục liêm chính 

Nguồn: Thành ủy Bắc Kạn