BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2022

Xem chi tiết nội dung tại đây:BÁO CÁO tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm trong năm 2022

Nguồn:UBND Thành phố Bắc Kạn