Báo cáo tổng hợp phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.

Xem chi tiết tại đây: Báo cáo số 125 BC-MTTQ-BTT ngày 31.12.2020 về tổng hợp phiếu lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới.