BÁO CÁO Trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khoá VII

Xem chi tiết tại đây:Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khoá VII 

Nguồn:Văn phòng HĐND – UBND TP Bắc Kạn