BÁO CÁO Về xây dựng Phương án tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 495/BC-UBND Về xây dựng Phương án tuyến phố đi bộ tại thành phố Bắc Kạn

 gửi kèm theo dự thảo Phương án đề xuất đầu tư xây dựng tuyến phố đi bộ tại
thành phố Bắc Kạn và dự toán thực hiện các hạng mục của Phương án

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn