Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn: Nâng cấp ứng dụng VssID (phiên bản 1.5.6)

Xem chi tiết tại đây: CV số 565 ngày 06.9.2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn về việc nâng cấp ứng dụng VssID (phiên bản 1.5.6)

Nguồn: Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn