BCHQS thành phố chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách còn tồn sót theo Quyết định 62

Đợt chi trả tồn sót lần này có 11 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được chi trả 1 lần với số tiền  trên 56 triệu đồng. Việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, là thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” và có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần giải quyết vấn đề an sinh xã hội.

Tính đến tháng  6/2016, toàn thành phố đã có quyết định chi trả được 12 đợt cho 637 đối tượng, với tổng số tiền chi trả trợ cấp là trên 2,6 tỷ đồng.