BCHQS thành phố chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách đợt 4 theo Quyết định 62

Trong đợt chi trả lần này có 40 đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc, được chi trả 1 lần với số tiền  trên 179 triệu đồng. Đây là đợt thứ 4 trong năm 2015, BCHQS thành phố tiến hành chi trả trợ cấp cho các đối tượng theo Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ. Việc chi trả trợ cấp một lần cho các đối tượng nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có công đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, là thể hiện sâu sắc truyền thống đạo lý “ uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”.

Tính đến tháng 12/2015, toàn thành phố đã có quyết định chi trả được 11 đợt  cho 630 đối tượng. với tổng số tiền chi trả trợ cấp là trên 2,5 tỷ đồng.