BCHQS thành phố phát động thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”

Thời gian thi đua từ  nay đến năm 2020, Với các nội dung, chỉ tiêu như  Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các chương trình, Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo Không ai bị lại phía sau” giai đoạn 2016-2020, nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Gắn với phong trào “LLVT thành phố chung sức xây nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiến hành đăng ký phấn đấu thực hiện: Ban CHQS thành phố đăng ký một xã, mỗi Ban đăng ký giúp 1 thôn, bản, ngõ, xóm trở lên; mỗi cán bộ, chiến sỹ có việc làm ý nghĩa thiết thực vì người nghèo.