BHXH tỉnh Bắc Kạn ký kết Quy chế phối hợp liên ngành giai đoạn 2021 – 2025

Sáng 17/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành giai đoạn 2016 – 2020 và ký kết Quy chế phối hợp liên ngành trong việc triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn cảnh hội nghị

 Theo báo cáo tổng kết nêu rõ: Trong 5 năm qua, BHXH tỉnh phối hợp với các đơn vị: Ủy ban MTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động,Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đạt nhiều kết quả.

Theo đó, Ủy ban MTTQVN tỉnh phối hợp thực hiện tốt việc giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn. Phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức được 08 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT đến các hội viên, đoàn viên trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh; chủ động phối hợp tuyên truyền lồng ghép, giải đáp các ý kiến của Nhân dân về các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các hội nghị tiếp xúc cử tri. Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Tổ chức và phối hợp tổ chức 09 hội nghị đối thoại, tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tham gia đầy đủ các hoạt động kiểm tra liên ngành theo kế hoạch và đề nghị của BHXH tỉnh. Cùng với phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, hội viên, đoàn viên, đến hết năm 2020. Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với 31 đại lý thu BHXH, BHYT thông qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Nông dân tỉnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác phối hợp vẫn còn một số hạn chế như: Một số nội dung phối hợp trong các Quy chế liên ngành chưa được tổ chức thực hiện thường xuyên; việc sơ kết, tổng kết hằng năm giữa các đơn vị phối hợp chưa được thực hiện.

Lãnh đạo các đơn vị ký kết Quy chế phối hợp giai đoạn 2021- 2025

Tại hội nghị, các đơn vị tham gia ý kiến và thực hiện ký Quy chế phối hợp liên ngành triển khai, thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2021 – 2025 với một số nội dung chính như: Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BCĐ ngày 22/02/2021, các đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Ủy ban MTTQVN tỉnh tiếp tục tăng cường giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, phản ánh những nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất, những vấn đề gây bức xúc trong Nhân dân liên quan đến việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN để BHXH tỉnh kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động để bảo vệ quyền lợi cho người lao động, trong đó, tập trung kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN và xem xét, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục giới thiệu cán bộ, đoàn viên, hội viên có uy tín, am hiểu về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT làm nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT để tuyên truyền, vận động hội viên và người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT gia đình.

BHXH tỉnh kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu, hỏi đáp, cẩm nang, tờ rơi, tờ gấp; hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động phối hợp, tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT; định kỳ tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu, kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ các tổ chức hội làm đại lý thu, giúp Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT đạt hiệu quả./.

        Đặng Tuyết