Bồi dưỡng diễn tập PCTT& TKCN phường Nguyễn Thị Minh Khai

Tại Hội nghị các đại biểu đã được phổ biến một số nội dung về tổ chức hoạt động phòng thủ dân sự theo Nghị định 117 ngày 14/11/2008 của Chính phủ; pháp lệnh phòng chống lụt bão đã được UB Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 8/3/1993; Thứ tự hành động của Ban chỉ huy PCTT& TKCN xã, phường trong triển khai nhiệm vụ; Hệ thống các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, văn kiện diễn tập cấp phường, phương pháp xây dựng kế hoạch diễn tập.

          Thông qua hội nghị bồi dưỡng nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, phương châm, phương pháp sử dụng lực lượng, phương tiện phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm trong thực hành; nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác cho cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và nhân dân trong phòng chống thiên tai, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng của các ngành và địa phương với các lực lượng trong thực hành xử lý một số tình huống thiên tai. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn của địa phương, vận dụng và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, đối phó có hiệu quả tình hình thiên tai có thể xảy ra. Qua đó góp phần giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai xảy ra, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân./.