Bồi dưỡng kiến quốc phòng – an ninh cho đối tượng 4 năm 2016

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu 6 chuyên đề chính là: Quản lý, bảo vệ  chủ quyền biển đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Chiến tranh nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Một số vấn đề về kết hợp kinh tế – xã hội gắn với tang cường củng cố quốc phòng an ninh; xây dựng hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hinh mới.

Qua đó các học viên có thêm kiến thức quốc phòng- an ninh, nâng cao nhận thức của mỗi học viên về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng-an ninh, đồng thời củng cố lập trường, bản lĩnh, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa phương.