Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng 4 năm 2024

(backancity.gov.vn)-Sáng 10/7, UBND thành phố Bắc Kạn tổ chức Khai mạc Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho đối tượng  4 năm 2024, thuộc tiểu dự án 2, dự án 5 của  Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025. Đến dự có đồng chí Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn.

Đồng chí Lê Đăng Trưởng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham gia lớp tập huấn có 30 học viên là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng dân phố thuộc đối tượng 4 năm 2024. Lớp tập huấn được diễn ra trong thời gian 05 ngày (từ ngày 10/7/2024 – 14/7/2024), tại đây các học viên sẽ được phổ biến 6 chuyên đề, gồm; Các dân tộc thiểu số ở Việt Nam;Thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân tộc; Một số chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; Phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở trong phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Một số vấn đề mới về quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Qua lớp bồi dưỡng  nhằm nâng cao, cập nhật kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc, góp phần, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế – xã hội theo chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc./.

Hoàng Thạc