Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 đợt I năm 2017

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được tiếp thu 6 chuyên đề chính là: Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chích sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chích sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; chích sách pháp luật về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; về dân tộc tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, biên giới quốc gia gia và biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên.

Qua đó các học viên có thêm kiến thức quốc phòng – an ninh, nâng cao nhận thức của mỗi học viên về quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước ta về quốc phòng – an ninh, đồng thời củng cố lập trường, bản lĩnh, ý chí quyết tâm của mỗi cán bộ, đảng viên tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở địa phương.