Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Trong thời gian 4 ngày, các học viên được quán triệt 5 chuyên đề chính đó là: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị là dịp để các học viên nắm được các kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những đường lối của cách mạng Việt Nam; nội dung, quan điểm mới trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, nhiệm vụ của người đảng viên… Đây cũng là cơ hội giúp các học viên nỗ lực, phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.