Cảnh giác khi tham gia ứng dụng Myaladdinz

Xem chi tiết tại đây: Công văn số 2279/UBND-VP ngày 04 tháng 12 năm 2020 của UBND thành phố Bắc Kạn về việc cảnh giác khi tham gia ứng dụng Myaladdinz