Thông báo số 197 v/v Điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 158KH-UBND ngày...

0
Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 197 v/v Điều chỉnh nội dung Kế hoạch số 158KH-UBND ngày 07/11/2019 của UBND thành phố Bắc...

Chỉ thị số 8256CT-BNN-TY ngày 01112019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tập...

0
Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị số 8256CT-BNN-TY ngày 01112019 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tập trung triển khai quyết liệt, đồng...

363 Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng...

0
Xem chi tiết tại đây: 363 Định hướng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930-3.2.2020.pdf

Thông báo số 1245TB-BGDĐT ngày 02122019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về...

0
Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 1245TB-BGDĐT ngày 02122019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh đi học tại Hung-Ga-Ri...

Quyết định số 24 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định...

0
Xem chi tiết tại đây: Quyết định số 24 ngày 27/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ...

Công văn v/v tạm dừng triển khai tổ chức thi thăng hạng chức danh...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn v/v tạm dừng triển khai tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính...

Thông báo 297 về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại...

0
Xem chi tiết tại đây: TB-297 . Về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công...

Thông báo số 187 phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị...

0
Xem chi tiết tại đây: Thông báo số 187phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức Liên hoan văn...

Kế hoạch 164 v/v tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa...

0
Xem chi tiết tại đây:  KH Tiêm phòng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn thành phố Bắc Kạn năm 2020.pdf

Công văn về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết...

0
Xem chi tiết tại đây: Công văn 521 v/v  xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết  điều chỉnh, bổ sung vốn đầu...