Chi bộ phòng Nội vụ – Lao động TB&XH học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm năm 2014

Tiếp tục nâng cao nhận thức và việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với việc thực hiện chủ đề xuyên suốt, đồng thời đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI) về xây dựng Đảng, nhiệm vụ của chính trị địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Các Đ/c’ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ

Đồng Chí Hà Thị Hồng Ngân thay mặt ban Chi ủy, chi bộ đã truyền tải những nội dung của Chuyên đề 1: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Qua nội dung chuyên đề giúp cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, gắn với chủ đề xuyên suốt: “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” và “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp”; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện NQ Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng – đây là cơ sở để mỗi cán bộ, đảng viên tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, trau dồi phẩm chất chính trị tư tưởng, tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo Chỉ thị 03-CT/TW, từ đó thấy được bối cảnh và điều kiện mới của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay để gắn lền với nhiệm vụ của mỗi cá nhân, khắc phục khuyết điểm để thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tạo bước chuyển biến mới, nhiều niềm tin mới, khí thế mới trong xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”./.