Chỉ đạo thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021-2022

UBND thành phố Bắc Kạn vừa ban hành công văn số 1706 /UBND-VP ngày 01 tháng 9 năm 2021 về thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục năm học 2021 – 2022 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về các khoản thu trong các cơ sở giáo dục năm học 2021 – 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp với Thanh tra thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.

   Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường, lớp học.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền tổ chức thực hiện công tác dạy học hợp lý, đảm bảo yêu cầu chất lượng và cắt giảm tiết kiệm tối đa các chi phí để tiết giảm các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo không cần thiết. Đối với học phí, giữ ổn định mức học phí như năm học 2020 – 2021 (mức thu quy định tại Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh); các cơ sở giáo dục giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục; tổ chức họp thống nhất với phụ huynh học sinh; tất cả các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện trước khi thực hiện; chỉ thực hiện thu khi cha mẹ học sinh tự nguyện tham gia.Trường hợp phải tổ chức dạy học trực tuyến do tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện theo Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường do dịch Covid- 19 năm học 2019-2020 để tính toán xác định mức thu hợp lý trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học theo nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục với phụ huynh học sinh trong tình hình dịch bệnh và công khai minh bạch.

Bên cạnh các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo các quy định của Nhà nước, các cơ sở giáo dục rà soát, khai thác tủ sách dùng chung để cho học sinh thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa được mượn sách giáo khoa; kêu gọi và huy động các nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm như: miễn, giảm học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; hỗ trợ sách giáo khoa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Triển khai thực hiện tốt Chương trình “Cùng tiếp bước em đến trường” tặng sách giáo khoa cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Nhà Xuất bản giáo dục Việt Nam. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kê khai giá, niêm yết, công khai thông tin về giá vật tư, thiết bị giáo dục, sách giáo khoa trên địa bàn; việc thực hiện hỗ trợ sách giáo khoa cho các đối tượng học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành. Tham mưu cho UBND thành phố tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị cho các trường, lớp học để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đẩy nhanh việc giải ngân các nguồn kinh phí đề án, dự án liên quan bảo đảm tiến độ.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các khoản thu, tránh tình trạng lạm thu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các khoản thu; có hình thức xử lý nghiêm đối với đơn vị, cá nhân cố ý thực hiện trái quy định.

Minh Cường

Trả lời ý kiến

Please enter your comment!
Xin hãy nhập tên