Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị 42 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.