Chỉ thị của BTV Thành ủy về lãnh đạo công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023