Chỉ thị số 01 CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020, về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021

Xem chi tiết tại đây: Chỉ thị số 01 CT-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2020, về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021