Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Xem chi tiết tại đây:Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19