Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 22/7/2020 Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Xem chi tiết tại đây:Chỉ thị số 28-CT TU ngày 22-7-2020 Chỉ thị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Tác giả: Tỉnh ủy Bắc Kạn