Chủ động phòng chống thiên tai

Xem chi tiết tại đây:Công văn số 26/BCH-PCTT ngày 12/01/2020 của Ban chỉ huy PCCT-TKCN thành phố Bắc Kạn về việc chủ động phòng tránh thiên tai