Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chống đói, rét cho vật nuôi, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra cho người chăn nuôi, góp phần ổn định sản xuất. UBND thành phố đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ xuống các thôn, bản kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho trâu bò; giao trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn, bản phối hợp với các đoàn thể để huy động nguồn nhân lực tại chỗ, bám sát địa bàn, vận động các hộ chăn nuôi tham gia thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi. Đặc biệt, quan tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực vùng núi cao, những điểm có nguy cơ vật nuôi bị ảnh hưởng nhiều do đói, rét; Tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi tiêm phòng bổ sung cho đàn gia súc, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm và đảm bảo vệ sinh chuồng nuôi; Vận động người chăn nuôi gia súc sau khi thu hoạch lúa vụ mùa cần thu gom, dự trữ, bảo quản rơm, rạ, tích cực chăm sóc diện tích cỏ trồng hiện có trồng cây ngô lấy thân, lá để làm thức ăn cho gia súc trong vụ đông, chăm sóc, quản lý tốt đàn vật nuôi trong những ngày giá rét.