Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 14 tập thể và 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi tập thể: 900.000 đồng và mỗi cá nhân: 450.000 đồng.

Quyết định khen thưởng số: 829.signed

 

UBND thành phố Bắc Kạn