Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; biểu dương gương “Người tốt việc tốt” giai đoạn 2015-2020

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 05 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”; biểu dương gương “Người tốt việc tốt” giai đoạn 2015-2020. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi tập thể: 900.000 đồng và mỗi cá nhân: 450.000 đồng.

Quyết định khen thưởng: 706.signed

 

UBND thành phố Bắc Kạn