Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng Giấy khen cho các thôn, tổ dân phố và hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-202

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn tặng giấy khen cho 07 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu và 24 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu trong 20 năm thực hiện  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020. Thưởng vật chất bằng tiền cho mỗi thôn, tổ dân phố văn hóa, hộ gia đình văn hóa: 900.000 đồng.

Quyết định khen thưởng: 2389.signed

 

UBND thành phố Bắc Kạn