Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2017

Qua nghe ý kiến, kiến nghị của công dân, lãnh đạo các phòng chuyên môn đã trả lời, phân tích, làm rõ vấn đề mà các hộ dân đang kiến nghị. Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đã quan tâm, lắng nghe và ghi nhận các kiến nghị của công dân và giao cho các đơn vị chức năng tiến hành nghiên cứu, xem xét, phối hợp giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân đã nêu theo quy định của pháp luật. Đồng chí đã giao cho Ban tiếp công dân thành phố tiếp tục theo dõi đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, đồng thời tăng cường công tác tiếp công dân theo qui định; kịp thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị, giải quyết đơn thư của công dân sớm, giải quyết dứt điểm những vướng mắc ở cơ sở không để kéo dài.