Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, để thúc đẩy các SMEdx

Thực hiện Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 26/3/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số tại Quyết định số 377/QĐ-BTTTT (gọi tắt là Chương trình SMEdx).

Chương trình SMEdx được triển khai từ ngày 29/01/2021. Sau hơn 08 tháng triển khai, hiện nay toàn quốc đã có 18 đơn vị cung cấp nền tảng số tham gia, với hơn 10.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sử dụng và trải nghiệm các nền tảng.

Chương trình được Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện Chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách số và biến khó khăn thành có hội phát triển mới. Ngoài việc cung cấp kiến thức về Chuyển đổi số, chương trình sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, sử dụng các nền tảng số do các doanh nghiệp công nghệ xây dựng (các nền tảng đã được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá, lựa chọn).

Chi tiết chương trình và cách thức đăng ký, sử dụng các nền tảng của chương trình được đăng tải tại website: https://smedx.vn/

Đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham gia khảo sát tại địa chỉ: https://bit.ly/3CZzxJP .

Mục đích của việc khảo sát nhằm giúp Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá hiện trạng sử dụng các nền tảng số thuộc Chương trình SMEdx và nhu cầu của các doanh nghiệp với các nền tảng số để có những cải thiện, bổ sung phù hợp với nhu cầu của các SME.

Thời gian hoàn thành khảo sát trước ngày 15/11/2021.

UBND thành phố Bắc Kạn