Chương trình phát thanh thành phố Bắc Kạn thứ 2, ngày 15/5/2024