Chương trình phát thanh thành phố Bắc Kạn thứ 2, ngày 20/5/2024