Chương trình phát thanh Thành phố Bắc Kan thứ tư ngày 22 tháng 02 năm 2023