Chương trình phát thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 24/8/2022