Chương trình thành phố Bắc Kạn Thứ Hai, ngày 16.3.2020