Chương trình thành phố BK thứ hai, ngày 17.8.2020. mp3