Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn, chủ nhật 23/5/2021