Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn phát buổi trưa chủ nhật ngày 23/5/2021