Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 05/12/2022