Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 06/11/2023