Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 08/11/2021