Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 09/11/2020