Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ hai, ngày 12/7/2021